Reglement uitgifte obligaties rev.2-2024

Artikel 1

1. Ten behoeve van het financieren van de aankleding van het padelpark en het doorvoeren van de nieuwe huisstijl op het tennispark is er behoefte aan extra liquide middelen. De vereniging tracht die voor een deel te vinden door middel van het uitgeven van obligaties (obligatieregeling).

2. Daarom geeft TPC Rackem aan haar leden obligaties uit tot een bedrag van € 11.800 (zegge: elfduizendachthonderd euro). Tesamen met de eerdere uitgifte van obligaties t.b.v. de financiering van de bouw van de padelbanen komt het totaal bedrag aan obligaties op maximaal € 40.000 uit.  

3. De waarde van € 11.800 wordt verdeeld in 118 obligaties van € 100.

4. Over de obligaties wordt een rente vergoed van 8% per jaar, in combinatie met een zelf te kiezen  bedrag als vaste jaarlijkse schenking (via het inschrijfformulier) ontstaat voor de obligatiehouder een rendement van 3,0 - 4,1%.

5. De obligaties worden annuïtair afgelost over een periode van 5 jaar. 

6. De schenking wordt automatisch verrekend met de annuïtaire aflossing en wordt middels een overeenkomst vastgelegd. (eis van de belastingdienst)

7. Inschrijven voor de obligatieregeling geschiedt via het online inschrijfformulier op de website van TPC Rackem via deze link (Inschrijven obligaties), de inschrijfperiode loopt van 18-2-2023 tot 18-3-2023.

8. Het inschrijfformulier is pas bindend na schriftelijke ondertekening van zowel de obligatiehouder als de penningmeester van TPC Rackem. De penningmeester zal hierover met u contact op nemen.

9. De bedragen van de uitgegeven obligaties dienen voor 1 april 2024 te worden overgemaakt op rekeningnummer IBAN NL 90 RABO 0332 3669 95 ten name van Tennisclub Rackem onder vermelding van: Obligatieregeling padel. Of er dient middels het inschrijfformulier toestemming te worden gegeven voor eenmalige incasso.

10. De bedragen van de uitgegeven obligaties kunnen niet contant worden voldaan.

Artikel 2

1. De obligaties worden op naam gesteld en zijn voorzien van een doorlopende nummering en zijn namens het bestuur van TPC Rackem ondertekend door de voorzitter of diens plaatsvervanger. 

2. De obligaties zijn niet verhandelbaar.

3.  Na ontvangst van de betaling zal een obligatiebewijs naar de obligatiehouder worden toegezonden. 

4. Door TPC Rackem wordt een register bijgehouden, waarin op nummer de laatst bekende namen en adressen van de obligatiehouders worden vermeld. Het door het bestuur bijgehouden register is leidend.

5. Bij verhuizing van de obligatiehouder dient deze dit schriftelijk aan de penningmeester te laten weten.

6. Bij overlijden van de obligatiehouder zullen de rechten van de obligaties overgaan op de rechtmatige erven. De erven zijn verantwoordelijk voor het informeren van de penningmeester onder het aantonen van hun rechten. De periodieke gift komt hiermee te vervallen.

7. Bij het kwijtraken of beschadigd raken van een obligatie kan bij de penningmeester een duplicaat worden opgevraagd. Door het verstrekken van een duplicaat vervalt de waarde van het origineel. 

Artikel 3

1. Een obligatiehouder kan, indien er sprake is van een bijzondere reden, het bestuur verzoeken om tot eerdere aflossing van zijn obligatie(s) over te gaan.

2. Over een onder 3.1 bedoeld verzoek beslist het bestuur van TPC Rackem in een bestuursvergadering waarbij de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is.

3. De te betalen rente en aflossing aan de obligatiehouders vindt voor het eerst plaats 1 jaar na uitgifte van de obligaties, vervolgens ieder jaar met het laatste deel in 2029.

4. Een vervroegde aflossing door de vereniging wordt minimaal 30 dagen voorafgaande aan de jaarlijkse betaling van de aflossing en rente bekend gemaakt via een e-mailbericht aan het in het register bekende e-mailadres. 

Artikel 4

1. Daar waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van TPC Rackem. 

2. Wijzigingen of aanvullingen van dit reglement kan met goedkeuring van het bestuur van TPC Rackem.

Aldus vastgesteld door het bestuur van TPC Rackem op 5-2-2023.